คำแนะนำ

  • IEC ส่องงาน SUPERCHARGING BANGKOK : WEB3 BUILDER CON 2023 งานประชุมนานาชาติ

  • 009 ปรากฏตัวในงาน”เทศกาลสงกรานต์”ของสถานเอกอัครราชทูตไทย เปิดงานสัปดาห์วัฒนธรรมสุราบรรณาการแห่งสหัสวรรษ

  • โอกาสครั้งใหม่ของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี AI ระหว่างอาเซียนและจีน